Chrislayne sports, location ski

                   Tarifs location pack ski alpin surf


        PACK SURF ADULTE                            PACK SURF JUNIOR   
1/2J                  19 €                                                     15 €   
  1J                    22 €                                                     18 €   
  2J                   44 €                                                     36 €   
  3J                   66 €                                                     54 €   
  4J                   85 €                                                     69 €   
  5J                  104€                                                     84 €   
                                                                        6J                 120 €                                                     96 €   
                                                                        7J                 136 €                                                    109 €   
                                                                        8J                 152 €                                                    122 €   
                                                                        9J                 168 €                                                    135 €   
                                                                      10J                 184 €                                                    148 €